Aanpassing referentiewaarden geslachtshormonen.

Per 1 augustus 2019 a.s. wordt overgegaan op nieuwe referentiewaarden voor de geslachtshormonen.

Geachte aanvragers,

Per 1 augustus 2019 a.s. wordt overgegaan op nieuwe referentiewaarden voor de geslachtshormonen.

De referentiewaarden voor de geslachtshormonen zijn recentelijk geëvalueerd. Omdat het binnen onze patiëntenpopulatie niet goed mogelijk is om de referentiewaarden zelf vast te stellen of te controleren (o.a. omwille van de cyclus afhankelijkheid en de sterke invloeden van medicatie zoals orale anticonceptie), is dit gedaan op basis van de literatuur. Omwille van de herleidbaarheid, is besloten om voor alle geslachtshormonen de referentiewaarden van de bijsluiter over te nemen omdat deze zijn vastgesteld in een geselecteerde populatie van bloeddonoren met duidelijk gedefinieerde in-en exclusiecriteria. Voor enkele testen houdt dat dus in dat zij anders zullen uitvallen. Dit betreft het FSH, LH, Oestradiol, Progesteron, Testosteron, Vrije Testosteron en SHBG. In de tabel in de bijlage wordt per test de oude en nieuwe referentiewaarden weergegeven.

Daarnaast zal voor premenopausale vrouwen (hierbij wordt uitgegaan van een leeftijd tot 50 jaar) per 1 augustus geen signalering meer toegepast worden op de resultaten. Dit vanwege de cyclus-afhankelijkheid van de uitslagen, waarmee het gevaar bestaat dat bij de rapportage resultaten soms onterecht als afwijkend zouden kunnen worden gemarkeerd in uw informatiesysteem (met een pijltje), wanneer een vrouw zich bijvoorbeeld niet in deze fase van de cyclus bevindt, met als gevolg dat uitslagen in sommige gevallen verkeerd geïnterpreteerd zouden kunnen worden. In plaats hiervan worden bij vrouwen van 18 tot 50 de cyclus afhankelijke referentiewaarden als commentaar bij de uitslag mee gerapporteerd.

Graag wijs ik u er nog op dat genoemde aanpassingen gelden voor volwassen patiënten. Voor kinderen geldt dat voor de geslachtshormonen geen referentiewaarden kunnen worden ingesteld, omdat deze afhankelijk zijn van de ontwikkeling.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ondergetekende, of met de klinisch chemicus op uw locatie.

Prim de Bie, Specialist klinische chemie & laboratoriumgeneeskunde OLVG Lab BV