Aanpassing referentiewaarden fT4 en TSH.

Geachte aanvragers,

Per 1 juni 2019 is overgegaan op nieuwe referentiewaarden voor ft4 en TSH.

We hebben recent in een ongeselecteerde populatie onderzocht of onze referentiewaarden nog voldoen voor fT4 en TSH aangezien we t.o.v. de academische ziekenhuizen in de regio een andere ondergrens voor fT4 hanteren, maar wel dezelfde assay gebruiken. Uit deze analyse bleek dat de verdeling van fT4 uitslagen de referentiewaarden van de bijsluiter van de assay benaderen. Omwille van de herleidbaarheid, zullen wij daarom referentiewaarden van de bijsluiter overnemen omdat deze zijn vastgesteld in een geselecteerde populatie van bloeddonoren met duidelijk gedefinieerde in-en exclusiecriteria. Deze referentiewaarden komen tevens overeen met die van de academische ziekenhuizen in de regio.

De huidige referentiewaarden voor TSH en die vernoemd in de bijsluiter van de assay zijn nagenoeg identiek. Voor de traceerbaarheid zullen we voor TSH ook de huidige bijsluiterwaarden overnemen.

We willen u erop wijzen dat voor zwangere vrouwen afwijkende referentiewaarden voor het TSH* dienen te worden gehanteerd, deze zullen niet in het rapport worden weergegeven.

Genoemde aanpassingen gelden alleen voor patiënten ouder dan 1 jaar. Voor kinderen tot 1 jaar blijven de huidige referentiewaarden ongewijzigd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ondergetekenden, of met de klinisch chemicus op uw locatie.

Martine Deckers en Prim de Bie, Specialisten klinische chemie & laboratoriumgeneeskunde OLVG Lab BV

* Joosen et al TSH and fT4 during pregnancy: an observational study and a review of the literature. Clin Chem Lab Med 2016; 54:1239-1246